Miljöpolicy

För att skydda miljön skall Angestav Måleri aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn. 
 

DETTA UPPNÅR VI GENOM ATT:

  • Följa miljölagstiftning och andra krav.
  • Källsortera, hushålla med resurser och minimera spill.
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
  • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
  • Informera och hjälpa våra kunder/leverantörer i miljöarbetet.